فکرهای نشسته ی نیم روزی

آخرهفته و فکرهای نشسته ی نیم روزی،
صدای سوت پریشان قوری در امتداد بند رخت،
خوابهایی معلق در انتهای بیداری من و تو،
دقیقه هایی راکد در گردش پلکهای زمان ،
بی حسی سال ها که بر دیواره ی قوری چایی رسوب کرده است،
رخوت صمیمی لیوان درحاشیه ی آفتابی پنجره،
احساس گرم چایی در
آغو ش لیوان.
بیداری صامت درانعکاس خوابهای من و تو

/ 0 نظر / 10 بازدید